> Strona g丑wna > Artyku硑 > Add-ons > Jak rozgrza忙 umys鲁 s鲁uchaczy...
Jak rozgrza忙 umys鲁 s鲁uchaczy...
Data 08/11/2009 18:49  Autor Pawel Lenar  Klikni赕 1409  J陑yk Globalny

Jak rozgrza忙 umys鲁 s鲁uchaczy przed prezentacj卤?

W artykule:
Jak przygotowa忙 umys鲁y Twoich s鲁uchaczy, aby w pe鲁ni wch鲁on锚li przekazywane przez Ciebie informacje.
Cztery sposoby na uaktywnienie pok鲁adów wiedzy audytorium.

Jak rozgrza忙 umys鲁 s鲁uchaczy przed prezentacj卤?

Autorem artyku鲁u jest Pawe鲁 Lenar


Dowiedz si锚 jak przygotowa忙 umys鲁y Twoich s鲁uchaczy, aby w pe鲁ni wch鲁on锚li przekazywane przez Ciebie informacje. Wyobra录 sobie, 驴e umys鲁 cz鲁owieka nie jest pojemnikiem, do którego ca鲁y czas mo驴na wrzuca忙 nowe informacje, ale jest systemem wiedzy, w którym wszelkie wiadomo露ci s卤 ze sob卤 powi卤zane i istniej卤 mi锚dzy nimi pewne relacje. To dlatego, kiedy us鲁yszysz s鲁owo dom, od razu przed oczami pojawiaj卤 si锚 znajome pomieszczenia, rodzina i wszelkiego rodzaju zwi卤zane z tym skojarzenia. Tak wi锚c, aby nowa informacja zosta鲁a przyswojona przez cz鲁owieka, musi by忙 powi卤zana z innymi dobrze ju驴 znanymi informacjami, powinna posiada忙 swój kontekst.

Warto zastanowi忙 si锚, jak wykorzysta忙 t锚 zale驴no露忙, aby sprawi忙, 驴eby wyst卤pienie publiczne czy prezentacja skutecznie utkwi鲁y w pami锚ci audytorium. Dobrym pomys鲁em jest spowodowanie, aby publiczno露忙 ju驴 na samym pocz卤tku Twojego wyst卤pienia uaktywni鲁a swoje pok鲁ady wiedzy, pami锚ci i skojarze帽 zwi卤zanych z tematem prezentacji.

Cztery sposoby na uaktywnienie pok鲁adów wiedzy audytorium.

1. Je驴eli to mo驴liwe, warto zapyta忙 kilka osób z publiczno露ci, co wiedz卤 na temat prezentacji, co o niej s卤dz卤, z czym im si锚 kojarzy zagadnienie, które b锚dzie poruszane.
2. Ciekawym rozwi卤zaniem jest umieszczenie w pierwszym slajdzie prezentacji pytania, które sprawi, 驴e s鲁uchacze zaczn卤 si锚 zastanawia忙 nad odpowiedzi卤, anga驴uj卤c przy okazji swój system wiedzy zwi卤zany z tym zagadnieniem.
3. Je露li warunki na to pozwalaj卤, mo驴na rozda忙 wszystkim s鲁uchaczom kartki papieru, na których przed rozpocz锚ciem prezentacji wypisz卤 wszystko, co wiedz卤 na temat przedmiotu wyst卤pienia. Warto zaznaczy忙, 驴e to bardzo skuteczna metoda.
4. Ostatnia metoda polega na tym, 驴e na pocz卤tku prezentacji mówimy o tym, co jest z pewno露ci卤 znane odbiorcy, dotyczy jego sytuacji i jest równocze露nie zwi卤zane z tematem wyst卤pienia. Po takim wprowadzeniu nale驴y przej露忙 do zagadnie帽, które prawdopodobnie nie s卤 znane odbiorcy.

Taki sposób mentalnej „rozgrzewki” zapewnia 鲁atwiejsze przyswajanie nowej tre露ci przez osoby b锚d卤ce odbiorcami prezentacji. Krótkie przypomnienie informacji, otwarcie zasobów pami锚ci dzia鲁a jak przys鲁owiowe zakl锚cie: „Sezamie otwórz si锚”, umo驴liwia skuteczne wprowadzenie do systemu wiedzy odbiorcy nowych tre露ci i mocne powi卤zanie ich z ju驴 istniej卤cymi zasobami. Teraz umys鲁y s鲁uchaj卤cych Ci锚 ludzi s卤 ju驴 otwarte i mo驴esz przyst卤pi忙 do skutecznego wprowadzenia Twojego przekazu. ---

Pozdrawiam,
Pawe鲁 Lenar

PS.
Je露li interesujesz si锚 sztuk卤 prezentacji odwied录 moj卤 stron锚 i zapisz si锚 na darmowy biuletyn: www.SekretyPrezentacji.pl

Artyku鲁 pochodzi z serwisu www.Artelis.pl
Kontakt
maciej@ projektory-poznan.pl
kom. 697 637 059

mateusz@ projektory-poznan.pl
kom. 721 288 313
(nowy nr tel. od lutego 2013)

mateusz

Pozna, 秝. Marcin 28/31A

~16:30 - 19:00

...wi阠ej szczeg贸趁硍
MAGNATIA
najta駍ze stroje k眕ielowe