> Strona g丑wna > Artyku硑 > Add-ons > Jak kierowa忙 wzrokiem w czasie prezentacji?
Jak kierowa忙 wzrokiem w czasie prezentacji?
Data 09/11/2009 19:09  Autor Pawel Lenar  Klikni赕 1578  J陑yk Globalny

Jak kierowa忙 wzrokiem w czasie prezentacji?

W artykule:
Czego nie nale驴y robi忙 w czasie prezentacji.
Utrzymywanie kontaktu wzrokowego ze s鲁uchaczami.

Jak kierowa忙 wzrokiem w czasie prezentacji?

Autorem artyku鲁u jest Pawe鲁 Lenar


Czyli jak nauczy鲁em si锚 czego nie nale驴y robi忙 w czasie prezentacji od nauczyciela j锚zyka polskiego. Pami锚tam jak dzi露, kiedy wiele lat temu, w czasach szko鲁y podstawowej wraz z grup卤 kolegów przygotowywali露my si锚 do akademii szkolnej. Ka驴dy z nas mia鲁 wyrecytowa忙 wyuczony na pami锚忙 wiersz. Powtarzali露my w kó鲁ko swoje zwrotki, przekrzykuj卤c si锚 wzajemnie…

Przypomina mi si锚 jedna z wielu prób, na których 忙wiczyli露my swoje wyst卤pienia. Jeszcze s鲁ysz锚 g鲁os nauczyciela, który udziela鲁 wskazówek dotycz卤cych tego, co robi忙, „驴eby si锚 nie pomyli忙”, kiedy b锚dziemy recytowa忙. Oto jedna ze z鲁otych rad: „Kiedy b锚dziesz mówi鲁 i wszyscy b锚d卤 si锚 na ciebie patrze忙, najlepiej znajd录 sobie jaki露 punkt na 露cianie albo na suficie i wbij w ten punkt wzrok. Dzi锚ki temu nie b锚dziesz zwraca鲁 uwagi na reakcje innych i b锚dziesz móg鲁 si锚 skupi忙 na tym, co recytujesz”. Zauwa驴y鲁em, 驴e i dzi露 wiele osób wyst锚puj卤cych publicznie korzysta z tych wys鲁u驴onych rad.


Wydaje si锚 oczywiste, 驴e gdy z kim露 rozmawiamy, nale驴y po露wi锚ci忙 ca鲁卤 swoj卤 uwag锚 tej osobie, utrzymywa忙 kontakt wzrokowy. Rzecz卤 jasn卤 jest te驴, 驴e w trakcie prezentacji powinno si锚 patrze忙 na s鲁uchaczy, obserwowa忙 ich reakcje. Niestety, cz锚sto zdarza si锚, i驴 doskonale wiedz卤c, jak powinni露my si锚 zachowywa忙, w praktyce zachowujemy si锚 zupe鲁nie inaczej. Aby nie patrze忙 innym w oczy, kierujemy wzrok na 露cian锚 lub sufit, robimy to pod露wiadomie, bo uzyskujemy pewne poczucie bezpiecze帽stwa, bo mo驴emy unikn卤忙 bezpo露redniej konfrontacji. Co ciekawe, cz锚sto nawet nie zdajemy sobie sprawy z naszego zachowania w trakcie wyst卤pienia, dopiero obejrzenie nagrania wideo pozwala rzuci忙 露wiat鲁o na pewne rzeczy.

Podsumowuj卤c, stwierdzam, 驴e warto zacz卤忙 露wiadomie 忙wiczy忙 nawyk utrzymywania kontaktu wzrokowego ze s鲁uchaczami, poniewa驴 ma to kolosalne znaczenie dla sposobu, w jaki jeste露my odbierani. --- Artyku鲁 pochodzi z serwisu www.Artelis.pl
Kontakt
maciej@ projektory-poznan.pl
kom. 697 637 059

mateusz@ projektory-poznan.pl
kom. 721 288 313
(nowy nr tel. od lutego 2013)

mateusz

Pozna, 秝. Marcin 28/31A

~16:30 - 19:00

...wi阠ej szczeg贸趁硍
MAGNATIA
najta駍ze stroje k眕ielowe