> Strona gwna > Artykuy > Add-ons > Jak zab³ysn±æ na pocz±tku wyst±pienia
Jak zab³ysn±æ na pocz±tku wyst±pienia
Data 09/11/2009 19:26  Autor Robert Wazynski  Klikni 1689  Jzyk Globalny

Jak zab³ysn±æ na pocz±tku wyst±pienia

W artykule:
Dlaczego pierwszy kontakt jest wa¿ny.
Jak zacz±æ, a jak nie zaczynaæ prezentacji.
Przyk³ady dobrego rozpoczêcia prezentacji.

Jak zab³ysn±æ na pocz±tku wyst±pienia

Autorem artyku³u jest Robert Wa¿yñski


Z tego artyku³u dowiesz siê dlaczego musisz szybko nawi±zaæ kontakt z publiczno¶ci± oraz czego unikaæ na pocz±tku prezentacji. Poka¿ê Ci dobry sposób na otwarcie Twojego wyst±pienia. Pierwsze 2-3 minuty to najwa¿niejsza czê¶æ prezentacji. W czasie tych, maksimum 180 sekund, musisz pokazaæ publiczno¶ci, ¿e nie zmarnowa³a czasu przychodz±c i ¿e nie wyrzuci³a w b³oto swoich ciê¿ko zarobionych pieniêdzy, je¶li konferencja jest p³atna. Publiczno¶æ jest okrutna. Je¶li nie zaciekawisz jej na samym pocz±tku prelekcji to mo¿esz do koñca swojego wyst±pienia nie odzyskaæ jej uwagi. To tak, jak z prze³±czaniem kana³ów w telewizorze. Je¶li w ci±gu kilkunastu sekund nie zobaczysz nic ciekawego, lecisz dalej. I co z tego, ¿e akcja rozpoczê³a siê u³amek sekundy po tym jak ty opu¶ci³e¶ ju¿ dany kana³? Dla Ciebie nie ma to ju¿ znaczenia, szansa na zobaczenie tego wstrz±saj±cego wydarzenia bezpowrotnie minê³a.

Podobnie jest z rozpoczêciem prezentacji. Tu nie ma czasu na grê wstêpn±, jak¿e wskazan± w innych sytuacjach, powiedzmy komunikacyjnych. Tu musisz od razu przej¶æ do konkretów, zaciekawiæ i zaintrygowaæ. Musisz sprawiæ aby Twoje wyst±pienie nie by³o sztampowe. Aby tak siê sta³o mam dla Ciebie kilka wskazówek. Na pocz±tek bêdziemy odchudzali wstêp do prezentacji. Poka¿ê Ci z czego koniecznie musisz zrezygnowaæ. Je¶li to zrobisz ju¿ jeste¶ lepszy ni¿ po³owa prezenterów.

Nigdy nie rozpoczynaj swojej prezentacji od:
- dziêkowania widowni, ¿e przysz³a
- nie mów jak bardzo siê cieszysz, ze mo¿esz tu byæ
- opowiadania na si³ê dowcipu
- mówienia, ¿e poproszono Ciê o powiedzenie kilku s³ów
- przepraszania

Dziêkowanie publiczno¶ci na pewno w niczym Ci nie pomo¿e. Za co masz dziêkowaæ skoro nic siê jeszcze nie wydarzy³o?

„Bardzo siê cieszê, ¿e mogê tu byæ dzi¶ z Pañstwem”. A kogo to, kurcze obchodzi?! Jedynym efektem tego stwierdzenie bêdzie my¶l Twojej widowni: „Ale lizus i tak mu to nie pomo¿e. Jak bêd± nudy, wychodzê.”

Mówienie dowcipów to prawdziwe pole minowe. W czê¶ci podrêczników traktuj±cych o sztuce prezentacji ich autorzy namawiaj± do tej formy rozpoczêcia kontaktu. Inni natomiast stanowczo i kategorycznie odradzaj±. Ja sk³aniam siê do tej drugiej opinii. Dlaczego? Jest kilka powodów:
- dowcip mo¿e nie byæ ¶mieszny, czyli krótko mówi±c klapa!
- kawa³ mo¿e okazaæ siê niesmaczny
- ¼le dobrany do audytorium ¿art sprawi, ¿e wszyscy poczuj± siê nieswojo a to nie jest Twoim celem, prawda?
Dlatego je¶li nie jeste¶ mistrzem opowiadania zabawnych historii i to nie przy piwku, z kolegami w pi±tkowy wieczór ale przed kilkudziesiêcioosobow± widowni±, daruj sobie!

„Poproszono mnie o powiedzenie kilku s³ów”. To fatalny wstêp. Po pierwsze strona bierna, zatem brak akcji, jeste¶ pasywny. Po drugie sugerujesz w ten sposób, ¿e w³a¶ciwie to „nie my¶la³em o mówieniu do Was ale jak trzeba, zrobiê to”. Kolejna sprawa z tym zwi±zana to asekuracja. Skoro zosta³e¶ poproszony, to wszystko nie musi pój¶æ zgodnie z oczekiwaniami widowni, bo tylko… zosta³e¶ poproszony. Mo¿e nawet nie przygotowa³e¶ siê na 100 procent?

Przepraszanie za cokolwiek. Jak nie masz marynarki oblanej sosem lub nie odbi³o Ci siê gdy podchodzi³e¶ do mikrofonu, to nie masz za co przepraszaæ.
Najgorsze s± t³umaczenia w stylu: „Tak naprawdê to mia³em jeszcze nad tym popracowaæ ale zosta³em zmuszony (znów ta strona bierna!) do zaprezentowania efektów mojej pracy ju¿ dzi¶”. Albo inaczej: „W³a¶ciwie to jest niedopracowana prezentacja, ale my¶lê, ¿e zrozumiecie o co mi chodzi. Powinienem nad tym jeszcze posiedzieæ”. Itd. itp. Nigdy tak nie mów! Jak siê zastanowisz to dojdziesz do wniosku, ¿e tylko Ty wiesz jak mia³o wygl±daæ wyst±pienie. Publiczno¶æ tego nie wie, zatem mówienie ludziom, ¿e co¶ jest nie tak to „strza³ w kolano”.

Jak ju¿ powiedzieli¶my sobie, czego unikaæ na pocz±tku wyst±pienia, wypada³oby co¶ zaproponowaæ na start. Niech to bêdzie co¶ mocnego czyli… najwa¿niejsza my¶l z Twojej prezentacji! My¶lisz, ¿e za ostro gramy? Nie. Uwierz mi to dzia³a. Niech te pierwsze zdania zapadn± w pamiêæ s³uchaczy.
Przed stworzeniem dwóch – trzech zdañ opisuj±cych tê najwa¿niejsz± my¶l, musisz zastanowiæ siê, co ma zapamiêtaæ publiczno¶æ z Twojego wyst±pienia. Po¶wiêæ godzinê a jak trzeba dwie na wymy¶lenie tych zdañ. Napisz sobie kilka wersji twojego „mocnego uderzenia”. Powiedz to g³o¶no, zastanów siê która wersja lepiej brzmi. Mo¿esz zapytaæ o to ¿onê, mê¿a, kolegów z pracy, kumpla z siatkówki. Poeksperymentuj. Warto to zrobiæ bo tworz±c to jedno, kluczowe zdanie zapewnisz sobie sukces.
Potem do tego jednego zdania dopasuj trzy, cztery zdania wspieraj±ce. Maj± one udowodniæ Twoj± tezê, czyli Twoje „mocne uderzenie”, mog± wzywaæ do okre¶lonego dzia³ania, do którego chcesz namówiæ s³uchaczy.

Przyk³ady dobrego i kiepskiego „mocnego uderzenia”(bez zdañ wspieraj±cych). Wyg³aszaj±cy prezentacjê to szef dzia³u sprzeda¿y. Audytorium to podlegli mu handlowcy.
Mocne zdania: „Jeste¶cie najlepszym zespo³em sprzeda¿owym w naszej firmie. Pokazali¶cie w ostatnim kwartale jak mo¿na sprzedawaæ. To dla mnie zaszczyt kierowaæ takim zespo³em”.

Kiepski wstêp do prezentacji: „Uwa¿am, ¿e mamy potencja³ aby byæ najlepszym zespo³em sprzeda¿owym w firmie. W kolejnym kwartale musimy to udowodniæ za wszelk± cenê. Moim zadaniem jest dopilnowanie tego.”

Pierwsza wersja, skierowana do s³uchaczy, jest mocna, oznajmiaj±ca. Motywuj±ca do dzia³ania. Druga natomiast mówi bardziej o wyg³aszaj±cym prezentacjê (ja tego dopilnujê). Jest asekurancka (mamy potencja³). A to, ¿e „mamy udowodniæ” to chyba bardziej ambicja szefa ni¿ zespo³u.

Przed kolejnym wyst±pieniem po¶wiêæ czas na wy³owienie i atrakcyjne opisanie najwa¿niejszej my¶li z Twojej prezentacji. Nie owijaj w bawe³nê, tylko wal prosto z mostu. Publiczno¶æ bêdzie zachwycona.
---

Robert Wa¿yñski
PrezentacjaPlus
Serwis dla osób zajmuj±ch siê wyst±pieniami publicznymi. Zapisz siê na darmowy kurs "Jak nawi±zaæ kontakt z widowni±"

Artyku³ pochodzi z serwisu www.Artelis.pl
Kontakt
maciej@ projektory-poznan.pl
kom. 697 637 059

mateusz@ projektory-poznan.pl
kom. 721 288 313
(nowy nr tel. od lutego 2013)

mateusz

Pozna, w. Marcin 28/31A

~16:30 - 19:00

...wicej szczegóów
MAGNATIA
najtasze stroje kpielowe