> Strona gwna > Artykuy > Add-ons > 5 pytañ, które musisz sobie zadaæ przygotowuj±c profesjonaln± prezentacjê multimedialn±
5 pytañ, które musisz sobie zadaæ przygotowuj±c profesjonaln± prezentacjê multimedialn±
Data 12/11/2009 17:08  Autor Pawel Lenar  Klikni 2058  Jzyk Globalny

5 pytañ, które musisz sobie zadaæ przygotowuj±c profesjonaln± prezentacjê multimedialn±

W artykule:
Czym jest prezentacja handlowa
5 pytañ, na które powiniene¶ znaæ odpowiedzi
Jak osi±gn±æ cel prezentacji

5 pytañ, które musisz sobie zadaæ przygotowuj±c profesjonaln± prezentacjê multimedialn±

Autorem artyku³u jest Pawe³ Lenar


Czyli jak w³a¶ciwie postawione pytanie mo¿e wp³yn±æ na rezultat twojej prezentacji. W czasie przygotowañ do wyst±pienia publicznego, nale¿y znale¼æ czas na to, aby przeanalizowaæ kilka szczególnie istotnych elementów, które mog± mieæ decyduj±cy wp³yw na sukces prezentacji. Ciekawym pomys³em jest po prostu zadanie sobie kilku pytañ, odszukanie na nie odpowiedzi a nastêpnie stworzenie stosownych rozwi±zañ.

W tym artykule chcê przedstawiæ piêæ (w praktyce takich pytañ jest najczê¶ciej wiêcej) szczególnie istotnych pytañ, na które powiniene¶ znaæ odpowiedzi.

Odpowiednio sformu³owane pytanie ma w sobie magiê, sprawia, ¿e umys³ zaczyna szukaæ rozwi±zania, odpowiedzi. Prawd± jest, ¿e jako¶æ naszego ¿ycia zale¿y od jako¶ci pytañ, jakie potrafimy sami sobie postawiæ. Stare przys³owie mówi: „kto pyta, nie b³±dzi”. Dziecko, kiedy jest ma³e, nieustannie zasypuje rodziców gór± pytañ. Stawianie pytañ uruchamia my¶lenie, anga¿uje i wyra¿a zainteresowanie. Je¶li na szkoleniu s³yszê pytanie, oznacza to dla mnie, ¿e ta osoba czerpie now± wiedzê pe³nymi gar¶ciami.

Wspomnia³em wcze¶niej, ¿e w³a¶ciwe pytanie daje dobr± odpowied¼.

Jak s±dzisz, które z podanych poni¿ej pytañ da lepszy rezultat?

Jak walczyæ z bied±? czy Jak budowaæ dostatek i bogactwo?

Jak przeciwdzia³aæ wojnie czy Jak szerzyæ pokój?

Jak nie popa¶æ w d³ugi czy Jak kontrolowaæ swoje finanse?

Jak prowadziæ prezentacjê i nie wyj¶æ na idiotê czy Jak osi±gn±æ cel prezentacji i obudziæ drzemi±cy w s³uchaczach entuzjazm?

Pamiêtaj jako¶æ zadanego pytania zazwyczaj determinuje odpowied¼, jak± otrzymasz.

Poni¿ej napisa³em kilka wa¿nych pytañ z punktu widzenia prezentacji. Je¶li przygotujesz w³a¶ciwe odpowiedzi, sukces stanie siê twoim wiernym towarzyszem.

1. Ile czasu bêdê maksymalnie mia³ na wyst±pienie?
2. Jaki element prezentacji bêdzie wyj±tkowo interesuj±cy dla s³uchaczy?
3. Jaka jest g³ówna korzy¶æ dla audytorium, któr± daje wys³uchanie mojej prezentacji?
4. Jaka historia lub anegdota, któr± znam pasuje do my¶li przewodniej mojego wyst±pienia?
5. Jaka my¶l powinna k³êbiæ siê w umys³ach s³uchaczy pod koniec prezentacji? ---

Pawe³ Lenar
www.pawellenar.pl
www.sekretyprezentacji.pl

Artyku³ pochodzi z serwisu www.Artelis.pl
Kontakt
maciej@ projektory-poznan.pl
kom. 697 637 059

mateusz@ projektory-poznan.pl
kom. 721 288 313
(nowy nr tel. od lutego 2013)

mateusz

Pozna, w. Marcin 28/31A

~16:30 - 19:00

...wicej szczegóów
MAGNATIA
najtasze stroje kpielowe