> Strona gwna > Artykuy > Add-ons > Daj cz³owiekowi mniej je¶æ, a bêdzie pamiêta³, co zjad³
Daj cz³owiekowi mniej je¶æ, a bêdzie pamiêta³, co zjad³
Data 12/11/2009 17:50  Autor Pawel Lenar  Klikni 1629  Jzyk Globalny

Daj cz³owiekowi mniej je¶æ, a bêdzie pamiêta³, co zjad³

W artykule:
Co je¶li Twoi sluchacze to ludzie zapracowani i cierpi±cy na ci±g³y brak czasu
Prezentacja prze³adowana informacjami jest ma³o efektywna
Przeka¿ mniej informacji a zostan± one zrozumiane i zapamiêtane

Daj cz³owiekowi mniej je¶æ, a bêdzie pamiêta³, co zjad³

Autorem artyku³u jest Pawe³ Lenar


Powszechne przekonanie, ¿e prezentacja czy wyst±pienie publiczne powinny zawieraæ jak najwiêksz± liczbê informacji jest b³êdne. Psychologia mówi co¶ zupe³nie innego… Prezentacja prze³adowana informacjami jest ma³o efektywna

Je¶li Twoim celem jest spowodowanie, aby s³uchacze na d³ugo zapamiêtali to, co chcesz im przekazaæ, zapoznaj siê z informacjami zamieszczonymi poni¿ej (znajdziesz tam dobry sposób na zakodowanie w umys³ach s³uchaczy twojego przekazu).

Codzienna rzeczywisto¶æ pracownika du¿ej spó³ki to szybkie têpo ¿ycia, masa spraw do za³atwienia, goni±ce terminy i nawarstwiaj±ca siê liczba nowych zadañ. Taki styl ¿ycia powoduje os³abienie funkcjonowania pamiêci. W takich warunkach stajemy siê rozkojarzeni i coraz trudniej o stan pe³nej koncentracji. Wyobra¼ sobie teraz, ¿e audytorium Twojej prezentacji mog± czêsto stanowiæ w³a¶nie tacy ludzie – zapracowani i cierpi±cy na ci±g³y brak czasu.

Za³ó¿my, ¿e Twoim zadaniem jest przekazanie pracownikom informacji na temat sposobu funkcjonowania nowego systemu dystrybucji. S³uchacze powinni zrozumieæ, w jaki sposób firma zamierza zmodyfikowaæ dotychczasowy system na tañszy i bardziej niezawodny od obecnego. Celem prezentacji jest te¿ to, aby s³uchacze przyjêli z entuzjazmem nowe rozwi±zanie i u¶wiadomili sobie, jakie profity oni bêd± z tego mieæ.

Przygotowuj±c projekt swojego wyst±pienia musisz odpowiedzieæ sobie na kilka pytañ:


- Które informacje s± najwa¿niejsze dla s³uchaczy? (Z zasobów swojej wiedzy wybierz tylko kluczowe dla audytorium zagadnienia)

- Jaki jest stosunek pracowników do nowego pomys³u? U¶wiadom im, ¿e rozumiesz ich zdanie, najlepiej cytuj±c ich w³asne argumenty. Nastêpnie zasugeruj w³asne stanowisko).

- Który element nowego systemu dystrybucji bêdzie najbardziej interesuj±cy dla audytorium? (Znajd¼ przys³owiow± marchewkê).

- Ogranicz liczbê tematów które bêdziesz omawia³, postaraj siê mówiæ zwiê¼le, konkretnie i przede wszystkim o tym co interesuje odbiorców. Podawaj jasne przyk³ady i co tylko mo¿liwe upraszczaj (je¶li s³uchaj± Ciê ludzie zapracowani, to najczê¶ciej maj± oni wystarczaj±co g³ówkowania w pracy wiêc utrzymuj wszystko w prostocie).

Podsumowuj±c.
Przeka¿ mniej informacji a zostan± one zrozumiane i zapamiêtane. Wielow±tkowa prezentacja w której bêdziesz próbowa³ przekazaæ jak najwiêksz± porcjê informacji jest bardzo nieskuteczna. Je¶li przedstawiasz s³uchaczom zupe³nie nowe tre¶ci, postaraj siê aby mówiæ o nie wiêcej ni¿ dwóch lub trzech tematach. Paradoksalnie im mniej tre¶ci przeka¿esz tym wiêcej zostanie zapamiêtane. Dobieraj materia³ do wyst±pienia starannie, tak, aby z bogactwa twoich intelektualnych zasobów wydobyæ sam± esencjê i profesjonalnie podaæ j± audytorium. ---

Pawe³ Lenar
Blog autora artyku³u
SekretyPrezentacji.pl - wszystko na temat sztuki prezentacji

Artyku³ pochodzi z serwisu www.Artelis.pl
Kontakt
maciej@ projektory-poznan.pl
kom. 697 637 059

mateusz@ projektory-poznan.pl
kom. 721 288 313
(nowy nr tel. od lutego 2013)

mateusz

Pozna, w. Marcin 28/31A

~16:30 - 19:00

...wicej szczegóów
MAGNATIA
najtasze stroje kpielowe