> Strona gwna > Czêste pytania > Projektory > Jakiej wielko¶ci s± wypo¿yczane ekrany?
Jakiej wielko¶ci s± wypo¿yczane ekrany?
Ekrany na statywach maj± wielko¶æ (szeroko¶æ x wysoko¶æ) 150 cm x 150 cm, 180 x 180 cm, 220 cm x 160 cm.
Ekran bez statywu (z mocowaniami do ¶ciany lub p³yty gipsowo - kartonowej): 220 cm x 200 cm

Podane wielko¶ci s± to wielko¶ci obszaru na którym mo¿emy wy¶wietlaæ obraz. Wysoko¶æ na jak± mo¿emy rozsun±æ statyw jest wiêksza.
Proszê pamiêtaæ, ¿e obraz z projektora jest prostok±tny i wysoko¶æ ekranu przewa¿nie nie ma a¿ tak du¿ego znaczenia.
Kontakt
maciej@ projektory-poznan.pl
kom. 697 637 059

mateusz@ projektory-poznan.pl
kom. 721 288 313
(nowy nr tel. od lutego 2013)

mateusz

Pozna, w. Marcin 28/31A

~16:30 - 19:00

...wicej szczegóów
MAGNATIA
najtasze stroje kpielowe