> Strona gwna > Czêste pytania > Projektory > Czy mo¿na wy¶wietlaæ obraz na zewn±trz?
Czy mo¿na wy¶wietlaæ obraz na zewn±trz?
Z oferowanych przez nas projektorów mo¿na wy¶wietlaæ bez problemu obraz noc± i zorganizowaæ kino letnie, ale w ci±gu dnia jest to niemozliwe. ¦wiat³o s³oneczne jest bardzo silne i obraz jest nieczytelny, nawet w pochmurny dzieñ.
Aby wy¶wietliæ obraz w plenerze w ci±gu dnia potrzebny by³by ekran ledowy lub ew. projektor o mocy ok. 10 000 ANSI Lumenów.
Jest to jednak ju¿ bardzo specjalistyczny sprzêt na du¿e imprezy (koszt wynajmu mo¿e przekroczyæ 10 000 z³ za dobê) i takim nie dysponujemy.
Kontakt
maciej@ projektory-poznan.pl
kom. 697 637 059

mateusz@ projektory-poznan.pl
kom. 721 288 313
(nowy nr tel. od lutego 2013)

mateusz

Pozna, w. Marcin 28/31A

~16:30 - 19:00

...wicej szczegóów
MAGNATIA
najtasze stroje kpielowe