> Strona gwna > kino-letnie
w³asne kino letnie

Twoje w³asne kino letnie

Czy my¶la³e¶/a¶ kiedy¶ o w³asnym kinie letnim?

Teraz to mo¿liwe!
Dzisiaj to nie problem zorganizowaæ kino letnie we w³asnym ogrodzie.
Zapro¶ przyjació³, rozpal grill, przynie¶ zimne napoje, ustaw fotele i wy¶wietl film.

Aby wy¶wietliæ film wystarczy rozstawiæ ekran i pod³±czyæ projektor do komputera, odtwarzacza DVD, dekodera lub telewizora.

Ogl±daniu filmu w gronie znajomych towarzyszy zupe³nie inna atmosfera ni¿ podczas sztywnego siedzenia w kinie.

Je¿eli jeste¶ fanem sportu, a w lokalach wszystkie miejsca s± ju¿ dawno zarezerwowane, mo¿esz sam urz±dziæ projekcjê na du¿ym ekranie i wspólnie prze¿ywaæ sportowe emocje.

Wynajêcie projektora w kilka osób to rozwi±zanie du¿o korzystniejsze, ni¿ wycieczka do kina.

Cena wynajmu projektora to tylko 79 z³


UWAGA:
Obraz na zewn±trz nale¿y wy¶wietlaæ w nocy lub pó¼nym wieczorem.


Zamówiony projektor mo¿na odebraæ:

Poznañ:
ul. Borówki 10 (Pn-Pt godz. 9:00 - 14:00)
ul. S³owiañska 53c (Pn-Pt godz. 18:00-21:00, Sob. Ndz. - po kontakcie tel.)

Suchy Las - 17:30-20:00 - po kontakcie tel.


poznañskie kino letnie
 
kino ogrodowe
Kontakt
maciej@ projektory-poznan.pl
kom. 697 637 059

mateusz@ projektory-poznan.pl
kom. 721 288 313
(nowy nr tel. od lutego 2013)

mateusz

Pozna, w. Marcin 28/31A

~16:30 - 19:00

...wicej szczegóów
MAGNATIA
najtasze stroje kpielowe