> Strona gwna > Wynajem flipchartow Poznañ
Flipchart o rozmiarach tablicy 100x70 cm
Tablica jest:
magnetyczna - dziêki czemu mo¿na przyczepiaæ do niej magnesami kartki papieru
sucho¶cieralna
- mo¿na pisaæ po tablicy pisakami (w zestawie)

Tablica na statywie ma regulowan± wysoko¶æ. Mo¿na j± roz³o¿yæ na stole lub na pod³odze (po wyci±gniêciu nóg na pe³n± d³ugo¶æ flipchart ma wysoko¶æ ok 190cm).

Ceny wynajmu flipcharta:
1 doba: 31,71 z³ netto (39 brutto)
2 dni: 39,84 z³ netto (49 brutto)
3 dni: 44,72 z³ netto (55 brutto)
4 dni: 47,97 z³ netto (59 brutto)
1 tydzieñ 64,23 z³ netto (79 brutto)
1 miesi±c 97,56 z³ netto (120 brutto)

W sk³ad zestawu wchodz±:
- flipchart na 3 nogach (z niezale¿n± regulacj± wysoko¶ci ka¿dej nogi)
- pisaki do tablic sucho¶cieralnych (w zestawie ró¿ne kolory)
- 10 arkuszy standardowego papieru do flipchartów (g³adki lub kratka).

Istnieje mo¿liwo¶æ dokupienia dodatkowych arkuszy papieru w cenie 9 z³ brutto/ 10 szt.
(wiêksze ilosci s± wielokrotno¶ci± tej kwoty).


Odbiór i zwrot flipchartu mo¿liwy jest tylko w punkcie przy ul. ¦w. Marcin 28 w standardowych godzinach otwarcia sklepu (pn-pt 16:30-19:00; sob-ndz tel.) lub wynajem z opcj± dowozu.
Kontakt
maciej@ projektory-poznan.pl
kom. 697 637 059

mateusz@ projektory-poznan.pl
kom. 721 288 313
(nowy nr tel. od lutego 2013)

mateusz

Pozna, w. Marcin 28/31A

~16:30 - 19:00

...wicej szczegóów
MAGNATIA
najtasze stroje kpielowe