> Strona gwna > Dlugoterminowy wynajem projektora
Istnieje mo¿liwo¶æ wynajêcia projektora na d³u¿szy okres czasu np. tydzieñ, miesi±c, rok. W takich przypadkach ceny wynajmu ustalamy indywidualnie. Zapewniamy jednak, ¿e przy d³ugim okresie wynajmu ceny s± bardzo niskie w stosunku do cen dobowych.
Przy wynajmie kilkumiesiêcznym jest mo¿liwo¶æ podpisania umowy terminowej i wystawiania faktur w okresie miesiêcznym.

Orientacyjne ceny
d³ugoterminowego wynajmu projektora:
1 tydzieñ ok. 249 z³ netto
2 tygodnie 349 z³ netto
3 tygodnie 389 z³ netto
4 tygodnie 399 z³ netto

Istnieje mo¿liwo¶æ negocjacji cen (w zale¿no¶ci od dostêpno¶ci sprzêtu, terminu).
Kontakt
maciej@ projektory-poznan.pl
kom. 697 637 059

mateusz@ projektory-poznan.pl
kom. 721 288 313
(nowy nr tel. od lutego 2013)

mateusz

Pozna, w. Marcin 28/31A

~16:30 - 19:00

...wicej szczegóów
MAGNATIA
najtasze stroje kpielowe