> Strona gwna > Naprawa projektorow (rzutnikow)
Naprawa projektorów (rzutników)

Czasami spotykamy siê z sytuacj±, w jakiej projektor, który zawsze dzia³a³ poprawnie nagle zaczyna mieæ problem z prawid³owym wy¶wietlaniem obrazu. Przed oddaniem projektora do naprawy sprawd¼my najpierw kilka rzeczy (oczywi¶cie najbezpieczniej jest skorzystaæ z pomocy serwisu projektorów, ale czasem s± sytuacje, kiedy nie ma czasu na oddanie sprzêtu do naprawy).

Je¿eli jeste¶my pewni, ¿e pod³±czyli¶my projektor prawid³owo i wcze¶niej komputer ze wspomnianym projektorem wspó³pracowa³ poprawnie, to pod³±czmy rzutnik do innego komputera i sprawd¼my czy problem te¿ siê pojawia. Je¿eli mamy tak± mo¿liwo¶æ to zamieniamy kabel video ³±cz±cy rzutnik z komputerem (je¶li jest to standardowy kabel VGA, to mo¿emy podpi±æ kabel ³±cz±cy stacjonarny komputer z monitorem – to taki sam kabel).
Je¿eli nadal wystêpuje ten sam problem to przejd¼my do kolejnych kroków.

Do najczêstszych problemów z jakimi siê spotykam nale¿±:


1.    Obraz jest zielony/fioletowy lub ma inn± dziwn± barwê.

Najczê¶ciej jest to problem z zepsutym kablem video. Wystêpuje czêsto przy s³abej jako¶ci kablach, szczególnie w sytuacji, kiedy przewód ³±cz±cy laptopa z projektorem jest czêsto zwijany (³amany).

Co wtedy zrobiæ ? (je¿eli nie uda siê rozwi±zaæ problemu przechodzimy do kolejnych kroków:
- Sprawdzamy czy kabel od przekazywania obrazu jest dobrze doci¶niêty do gniazdka komputera i do projektora.
- Poruszamy kablem i sprawdzamy, czy obraz siê poprawi. Je¿eli obraz siê poprawi to przyci¶nijmy czym¶ kabel w danej pozycji i dokoñczmy prezentacjê. Po prezentacji bêdzie konieczna wymiana kabla, bo problem z obrazem bêdzie siê powtarza³.


2.    Po kilku godzinach dzia³ania obraz zaczyna migaæ, nie jest p³ynny lub pojawiaj± siê ró¿ne dziwne kolory.

Jest to najczê¶ciej spowodowane przegrzaniem siê projektora.

- Wy³±czmy projektor i zaczekajmy, a¿ siê sch³odzi (ok. 15-30 min), na przysz³o¶æ przenie¶my projektor w ch³odniejsze miejsce, lub zapewnijmy mu dodatkow± wentylacjê.
- Je¿eli projektor pracuje w zakurzonym pomieszczeniu, lub pracuje codziennie bardzo d³ugo to po kilku miesi±cach mo¿e wyst±piæ problem z wiatrakiem od wentylatora lampy. Tu bêdzie konieczna konserwacja uk³adu ch³odzenia (np. rozkrêcenie projektora i przeczyszczenie go wewn±trz sprê¿onym powietrzem oraz naoliwienie wiatraka).

Konserwacja projektora
¯eby ograniczyæ nieco takie sytuacje powinni¶my regularnie (my¶lê, ¿e co 3 miesi±ce wystarczy) oczyszczaæ filtr projektora i nawet zwyczajnie przedmuchaæ rzutnik przez otwory wentylacyjne, ¿eby wydmuchn±æ zgromadzony kurz na zewn±trz.

Jak oczy¶ciæ filtr w projektorze?

Musimy wyci±gn±æ filtr (pamiêtajmy, ¿e nie wszystkie modele maj± wyci±gany filtr), czyli p³ytkê z cienk± g±bk± i ¶ci±gn±æ z niej kurz odkurzaczem lub zwyczajnie przedmuchaæ.

Jak wyci±gn±æ z filtr z projektora?
Najczê¶ciej wystarczy przycisn±æ na obudowie przy otworach wentylacyjnych filtr, który powinien wyskoczyæ. Wsadzamy go potem z powrotem, a¿ kliknie.
Po w³±czeniu urz±dzenia najlepiej w menu wyzerowaæ zegar filtra (nie zegar lampy!).


3.    Czasem mo¿e siê zdarzyæ tak, ¿e projektor nic nie wy¶wietla, nie emituje ¿adnego ¶wiat³a.

Wtedy bardzo prawdopodobne jest, ¿e uszkodzona jest ¿arówka w urz±dzeniu i konieczna bêdzie wymiana lampy w projektorze. Z³a wiadomo¶æ jest taka, ¿e to czêsto najdro¿sza czê¶æ w standardowych projektorach i jej cena nierzadko stanowi po³owê ceny nowego rzutnika. Pocieszaj±ce jest tylko to, ¿e sama wymiana nie jest trudna i mo¿na jej dokonaæ samodzielnie.
Je¿eli musimy kupiæ now± ¿arówkê, to nie odk³adajmy tego na ostatni± chwilê, poniewa¿ je¶li posiadamy mniej popularny model projektora to mo¿emy czekaæ na jej sprowadzenie nawet kilka tygodni!


Tak siê przedstawiaj± trzy najczêstsze problemy z niedzia³aj±cymi projektorami. Oczywi¶cie zak³adamy, ¿e s± prawid³owo pod³±czone i komputer je prawid³owo odnajduje. Wszystkie czynno¶ci, przy których jest konieczne otwarcie projektora wykonujemy oczywi¶cie przy od³±czonym od pr±du sprzêcie. Pamiêtajmy, ¿e lampê w projektorze mo¿emy wymieniæ samodzielnie, ale przy czyszczeniu otwartego sprzêtu opisanego w punkcie 2 (rozkrêcenie obudowy) mo¿emy straciæ gwarancjê producenta.

Mateusz

Kontakt
maciej@ projektory-poznan.pl
kom. 697 637 059

mateusz@ projektory-poznan.pl
kom. 721 288 313
(nowy nr tel. od lutego 2013)

mateusz

Pozna, w. Marcin 28/31A

~16:30 - 19:00

...wicej szczegóów
MAGNATIA
najtasze stroje kpielowe