> Strona gwna > Prezentacja jak ...ukladanie puzzli

Prezentacja jak … uk³adanie puzzli

Autorem artyku³u jest Pawe³ Lenar


W tym artykule dowiesz siê, jak w prosty sposób zacz±æ skutecznie wykorzystywaæ narzêdzie jakim jest program PowerPoint. Za chwilê odkryjesz, jak zwielokrotniæ stopieñ zrozumienia i pamiêtania przez s³uchaczy tego, co chcesz im przekazaæ. Proces tworzenia slajdów prezentacji powinien uwzglêdniaæ sposób przyswajania informacji przez umys³ cz³owieka. Wszystkie dodatki wizualne, które umieszczasz na slajdach powinny zostaæ dok³adnie przemy¶lane. Musisz przygotowaæ mentaln± ¶cie¿kê, któr± bêdzie pod±¿a³ umys³ odbiorcy Twojej prezentacji.

Ostatnio bardzo interesujê siê tzw. Nauk± Kognitywn±. Nauka ta zajmuje siê miêdzy innymi badaniami nad efektywnym wykorzystaniem multimediów. Naukowcy zajmuj±cy siê nauk± kognitywn± zauwa¿yli kilka szczególnie istotnych dla nas zale¿no¶ci:W tym artykule dowiesz siê, jak w prosty sposób zacz±æ skutecznie wykorzystywaæ narzêdzie jakim jest program PowerPoint. Za chwilê odkryjesz, jak zwielokrotniæ stopieñ zrozumienia i pamiêtania przez s³uchaczy tego, co chcesz im przekazaæ.

1. System przetwarzania informacji u cz³owieka sk³ada siê zasadniczo z dwóch osobnych kana³ów – wizualnego (obrazy) i werbalnego (s³owa).

2. Ka¿dy z wymienionych powy¿ej kana³ów posiada ograniczon± pojemno¶æ. Sprowadza siê to do tego, ¿e ludzie mog± aktywnie koncentrowaæ siê tylko na niewielkich porcjach informacji, pochodz±cych z ka¿dego z kana³ów w okre¶lonym przedziale czasu.

3. Ludzie rozumiej± przekazywany materia³ wtedy, gdy s± skoncentrowani, a przekazywany im materia³ jest spójny. Wa¿ne jest te¿, aby przekazywana informacja ³±czy³a siê w jaki¶ sposób z tym co ju¿ znaj±.

Jak w praktyce mo¿esz wykorzystaæ powy¿sze wnioski?

Prezentacja (z wykorzystaniem PowerPoint) musi spe³niaæ równocze¶nie dwie funkcje – pokazywaæ obrazy i dope³niaæ je opisem s³ownym. Trzeba pamiêtaæ, ¿e zbyt du¿o slajdów i poruszanych w±tków prze³adowuje mo¿liwo¶ci percepcyjne cz³owieka i trzeba tego unikaæ. Podobnie jak w ¿yciu, tak i w prezentacjach warto dobieraæ proste rozwi±zania, poniewa¿ s± najskuteczniejsze.

Je¶li po kilku dniach od zakoñczenia Twojej prezentacji multimedialnej pokaza³by¶ s³uchaczom obrazy, które omawia³e¶ w trakcie swojego wyst±pienia, okaza³oby siê, ¿e bardzo dobrze bêd± pamiêtaæ o czym mówi³e¶. Dzieje siê tak dlatego, gdy¿ ich umys³y skojarzy³y prezentowane wcze¶niej obrazy z tym o czym mówi³e¶.

Przygotowa³em ciekawe porównanie…

Wyobra¼ sobie, ¿e masz do u³o¿enia puzzle sk³adaj±ce siê z 500 elementów. S± dwa zestawy puzli do wyboru. Pierwszy zestaw przedstawia zdjêcie Twojego domu; musisz tylko z puzzli z³o¿yæ ca³± uk³adankê. Natomiast zestaw drugi nie przedstawia ¿adnego obrazu; wszystkie puzzle s± tego samego koloru, je¶li uda ci siê je u³o¿yæ to powstanie po prostu niebieski prostok±t.

Który zestaw puzzli by¶ wybra³?
Pierwszy czy drugi?

Mogê siê myliæ, ale podejrzewam, ¿e wybra³by¶ pierwszy zestaw. Bardzo podobnie jest z prezentacjami. Zadaniem skutecznej prezentacji multimedialnej jest podkre¶lenie istoty tego o czym mówisz. Jak zapewne ju¿ wiesz, prezentacja ma pokazaæ obraz i po³±czyæ s³owo z jego wizualnym odpowiednikiem. Ka¿dy slajd prezentacji powinien byæ kolejnym puzzlem, który buduje pe³ny obraz zagadnienia, które prezentujesz.

Jak mówi stare chiñskie przys³owie: “Jeden obraz wart jest wiêcej, ni¿ tysi±c s³ów”.

Moje rady na koniec:
- Unikaj u¿ywania wbudowanych szablonów w programie PowerPoint
- Korzystaj tylko z wysokiej jako¶ci zdjêæ i rysunków
- Budowa i struktura slajdów musi wspieraæ s³uchaczy w organizowaniu i integrowaniu informacji
- Program PowerPoint nie jest z³ym narzêdziem, je¶li wiemy jak z niego prawid³owo korzystaæ. ---

Pozdrawiam,
Pawe³ Lenar

PS.
Je¶li interesujesz siê sztuk± prezentacji odwied¼ moj± stronê i zapisz siê na darmowy biuletyn: www.SekretyPrezentacji.pl

Artyku³ pochodzi z serwisu www.Artelis.pl
Kontakt
maciej@ projektory-poznan.pl
kom. 697 637 059

mateusz@ projektory-poznan.pl
kom. 721 288 313
(nowy nr tel. od lutego 2013)

mateusz

Pozna, w. Marcin 28/31A

~16:30 - 19:00

...wicej szczegóów
MAGNATIA
najtasze stroje kpielowe