> Strona gwna > Jak rozgrzaæ umys³ s³uchaczy...

Jak rozgrzaæ umys³ s³uchaczy przed prezentacj±?

Autorem artyku³u jest Pawe³ Lenar


Dowiedz siê jak przygotowaæ umys³y Twoich s³uchaczy, aby w pe³ni wch³onêli przekazywane przez Ciebie informacje. Wyobra¼ sobie, ¿e umys³ cz³owieka nie jest pojemnikiem, do którego ca³y czas mo¿na wrzucaæ nowe informacje, ale jest systemem wiedzy, w którym wszelkie wiadomo¶ci s± ze sob± powi±zane i istniej± miêdzy nimi pewne relacje. To dlatego, kiedy us³yszysz s³owo dom, od razu przed oczami pojawiaj± siê znajome pomieszczenia, rodzina i wszelkiego rodzaju zwi±zane z tym skojarzenia. Tak wiêc, aby nowa informacja zosta³a przyswojona przez cz³owieka, musi byæ powi±zana z innymi dobrze ju¿ znanymi informacjami, powinna posiadaæ swój kontekst.

Warto zastanowiæ siê, jak wykorzystaæ tê zale¿no¶æ, aby sprawiæ, ¿eby wyst±pienie publiczne czy prezentacja skutecznie utkwi³y w pamiêci audytorium. Dobrym pomys³em jest spowodowanie, aby publiczno¶æ ju¿ na samym pocz±tku Twojego wyst±pienia uaktywni³a swoje pok³ady wiedzy, pamiêci i skojarzeñ zwi±zanych z tematem prezentacji.

Cztery sposoby na uaktywnienie pok³adów wiedzy audytorium.

1. Je¿eli to mo¿liwe, warto zapytaæ kilka osób z publiczno¶ci, co wiedz± na temat prezentacji, co o niej s±dz±, z czym im siê kojarzy zagadnienie, które bêdzie poruszane.
2. Ciekawym rozwi±zaniem jest umieszczenie w pierwszym slajdzie prezentacji pytania, które sprawi, ¿e s³uchacze zaczn± siê zastanawiaæ nad odpowiedzi±, anga¿uj±c przy okazji swój system wiedzy zwi±zany z tym zagadnieniem.
3. Je¶li warunki na to pozwalaj±, mo¿na rozdaæ wszystkim s³uchaczom kartki papieru, na których przed rozpoczêciem prezentacji wypisz± wszystko, co wiedz± na temat przedmiotu wyst±pienia. Warto zaznaczyæ, ¿e to bardzo skuteczna metoda.
4. Ostatnia metoda polega na tym, ¿e na pocz±tku prezentacji mówimy o tym, co jest z pewno¶ci± znane odbiorcy, dotyczy jego sytuacji i jest równocze¶nie zwi±zane z tematem wyst±pienia. Po takim wprowadzeniu nale¿y przej¶æ do zagadnieñ, które prawdopodobnie nie s± znane odbiorcy.

Taki sposób mentalnej „rozgrzewki” zapewnia ³atwiejsze przyswajanie nowej tre¶ci przez osoby bêd±ce odbiorcami prezentacji. Krótkie przypomnienie informacji, otwarcie zasobów pamiêci dzia³a jak przys³owiowe zaklêcie: „Sezamie otwórz siê”, umo¿liwia skuteczne wprowadzenie do systemu wiedzy odbiorcy nowych tre¶ci i mocne powi±zanie ich z ju¿ istniej±cymi zasobami. Teraz umys³y s³uchaj±cych Ciê ludzi s± ju¿ otwarte i mo¿esz przyst±piæ do skutecznego wprowadzenia Twojego przekazu. ---

Pozdrawiam,
Pawe³ Lenar

PS.
Je¶li interesujesz siê sztuk± prezentacji odwied¼ moj± stronê i zapisz siê na darmowy biuletyn: www.SekretyPrezentacji.pl

Artyku³ pochodzi z serwisu www.Artelis.pl
Kontakt
maciej@ projektory-poznan.pl
kom. 697 637 059

mateusz@ projektory-poznan.pl
kom. 721 288 313
(nowy nr tel. od lutego 2013)

mateusz

Pozna, w. Marcin 28/31A

~16:30 - 19:00

...wicej szczegóów
MAGNATIA
najtasze stroje kpielowe