> Strona gwna > News`y
>  News`y
0 Comments
News
wypozyczanie lcd poznañ

Bardzo jasny projektor

Teraz mo¿esz wynaj±æ w Poznaniu projektor z jasno¶ci± 3500 ANSI Lumen. Mo¿esz ju¿ przeprowadzaæ prezentacje w mocno o¶wietlonych pomieszczeniach.
99z³ netto za pierwsz± dobê !!!
0 Comments
Add-ons
wypozyczanie lcd poznañ

LCD 32''Do naszej oferty dodajemy telewizor LCD 32'' z wej¶ciem PC (mo¿na go podpi±æ jako monitor komputerowy). Odtwarza filmy i zdjêcia bezpo¶rednio z pendrive'a, wiêc jest to doskona³y sprzêt podczas promocji firmy na stoiskach targowych. Cena wynajmu tego telewizora to tylko
49z³ netto za pierwsz± dobê !!! (ceny wynajmu LCD)
0 Comments
News
wynajmowanie lcd poznañ

MONITOR LCD 21,5''Od dzisiaj mo¿na wynaj±æ u nas monitor LCD o przek±tnej ekranu 21,5'' (54 cm).
Taki monitor doskonale sprawdza siê w ma
³ych pomieszczeniach (np. ma³ych boxach na Targach).
Model monitora: SAMSUNG SyncMaster 2243
Cena za 1 dobê: 29 z³ netto
0 Comments
News
Witamy wszystkich
Podczas dzisiejszej prezentacji, któr± przeprowadza³em w jednej z poznañskich szkó³, zabrak³o mi laserowego wska¼nika. Dopiero dzisiaj u¶wiadomi³em sobie, jak bardzo u³atwia on pracê przy prezentowaniu obszernych tabel. Aby¶cie Pañstwo nie znale¼li siê w podobnej sytuacji postanowili¶my od dzisiaj dodawaæ gratis wska¼nik do ka¿dego wynajmowanego projektora niezale¿nie od ilo¶ci dni wynajmu.
Kontakt
maciej@ projektory-poznan.pl
kom. 697 637 059

mateusz@ projektory-poznan.pl
kom. 721 288 313
(nowy nr tel. od lutego 2013)

mateusz

Pozna, w. Marcin 28/31A

~16:30 - 19:00

...wicej szczegóów
MAGNATIA
najtasze stroje kpielowe