> Strona gwna > News`y > News > Wska¼nik
>  News`y
Wska¼nik
Data 23/10/2007 12:00  Autor projektory  Klikni 1493  Jzyk Globalny
Witamy wszystkich
Podczas dzisiejszej prezentacji, któr± przeprowadza³em w jednej z poznañskich szkó³, zabrak³o mi laserowego wska¼nika. Dopiero dzisiaj u¶wiadomi³em sobie, jak bardzo u³atwia on pracê przy prezentowaniu obszernych tabel. Aby¶cie Pañstwo nie znale¼li siê w podobnej sytuacji postanowili¶my od dzisiaj dodawaæ gratis wska¼nik do ka¿dego wynajmowanego projektora niezale¿nie od ilo¶ci dni wynajmu.
Kontakt
maciej@ projektory-poznan.pl
kom. 697 637 059

mateusz@ projektory-poznan.pl
kom. 721 288 313
(nowy nr tel. od lutego 2013)

mateusz

Pozna, w. Marcin 28/31A

~16:30 - 19:00

...wicej szczegóów
MAGNATIA
najtasze stroje kpielowe